Ruim assortiment Grote voorraad Diverse topmerken Advies in de winkel Showroom Makkelijk bereikbaar Ruime parkeergelegenheid

Algemene Voorwaarden

 Algemeen

Onder ‘consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de goederen en diensten van deze webshop anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Onder 'Vuurwerk Abcoude' wordt in deze voorwaarden verstaan een rechtspersoon die zijn detailhandel in consumentenvuurwerk uitoefent. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de consument en Vuurwerk Abcoude. Vuurwerk Abcoude is een nevenactiviteit van Garage Abcoude B.V. met KVK 30227464 en BTW nummer NL818149607B01.

 Vooruitbetaling 

Vuurwerk Abcoude is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetalingen van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument tot maximaal 100% van de overeengekomen prijs.

 Recht van terughouding

Vuurwerk Abcoude is bevoegd toe toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). Geen retentierecht komt Vuurwerk Abcoude toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de consument hem geen opdracht heeft verstrekt. Overmacht Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Vuurwerk Abcoude niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Een gedane vooruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds door de ondernemer gemaakt kosten te vergoeden voor zover deze ten goede van de consument zijn gekomen.

Ontbinding Iedere tekortkoming van Vuurwerk Abcoude in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

 Afhaaltijd

De afhaaltermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen. Bij het niet binnen de termijn afhalen van de bestelde goederen door de consument, heeft Vuurwerk Abcoude het recht de overeenkomst ongeldig te verklaren.

 Betaling

Het aan Vuurwerk Abcoude verschuldigde bedrag dient voor het afhalen van de bestelling te worden voldaan. Betaling vindt plaats via diverse online betalingsmogelijkheden die tijdens het bestelproces worden aangeboden, tenzij de partijen anders overeenkomen. De kosten voor deze betalingswijzen worden door Vuurwerk Abcoude gedragen. Voor de consument is dit een GRATIS service.

 Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

 Annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan de ondernemer die kosten te betalen die de ondernemer in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.

 Garantie en keuring

Vuurwerk Abcoude garandeert dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. Vuurwerk Abcoude garandeert tevens dat alle geleverde goederen zijn geclassificeerd en goedgekeurd door TNO. Vuurwerk Abcoude garandeert de mededelingen die hij omtrent zijn product openbaar heeft gemaakt en/of (mede) ten behoeve van hem openbaar zijn gemaakt, alsmede de reclame-uitingen waarnaar hij verwezen heeft of waarvan hij anderszins de verwachting heeft gewekt dat de afnemer daarop kon vertrouwen.

 Gebreken - klachten

De consument is verplicht het geleverde te controleren zodra bestelling overhandigd wordt. Zodra de consument het pand heeft verlaten is reclameren niet meer mogelijk. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de consument in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving, bedoeld als hierboven, tijdig te doen. De prestatie van Vuurwerk Abcoude geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de consument het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het hierboven bepaalde in acht heeft genomen. Ook indien de consument tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Vuurwerk Abcoude worden geretourneerd.

 Aansprakelijkheid

Een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven Vuurwerk Abcoude is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. Vuurwerk Abcoude verwijst u hierbij naar de pictogrammen voor het veilig afsteken zoals op deze site zijn weergegeven. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, - niet uitsluitend - verstaan, de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken. Tevens is Vuurwerk Abcoude niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat nadat consument de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Vuurwerk Abcoude is voorts niet aansprakelijk voor enige vorm van vervolgschade bijvoorbeeld in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de consument. Indien Vuurwerk Abcoude terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de consument c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld zal de consument Vuurwerk Abcoude terzake volledig vrijwaren en Vuurwerk Abcoude alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen. De aansprakelijkheid van Vuurwerk Abcoude uit hoofde van de overeenkomst met de consument is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval tot een maximum van drie maal het orderbedrag en mits deze aansprakelijkheid door de verzekering van Vuurwerk Abcoude wordt gedekt.

 Toepasselijk recht bij geschillen

Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Vuurwerk Abcoude worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle e/o Lelystad. Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Partiële nietigheid Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig dan wel ongeldig worden verklaard blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen verplichten zich er toe de nietige dan wel ongeldige bepaling(en) te vervangen door één of meerdere nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat de nieuwe bepaling(en) zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die zij vervang(t)(en) daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen

 Diversen


Gratis vuurwerk (aanbieding) wordt door Vuurwerk Abcoude zelf bepaald en geldt alleen gedurende de voorverkoop
Wij hebben voldoende voorraad, maar mocht er toch een door u besteld artikel zijn uitverkocht, dan leveren wij daarvoor een gelijkwaardig of duurder artikel.
Artikel- en prijswijzigingen zijn voorbehouden. De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld.
Bij verkoop van consumentenvuurwerk gelden de volgende minimum leeftijden:

  • Categorie 1: 12 jaar
  • Categorie 2: 16 jaar
  • Categorie 3: 18 jaar

Als er geen categorie vermeld staat op het vuurwerk dan is de op de verpakking vermeldde leeftijd bindend, maar minstens 16 jaar.

 
 Wijziging van de voorwaarden

Vuurwerk Abcoude is bevoegd wijzigingen in deze overeenkomst aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. Vuurwerk Abcoude zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

 Privacy Statement

Vuurwerk Abcoude zal geen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die via het bestelproces worden geregistreerd, tenzij de consument daartoe op enige wijze toestemming heeft gegeven.

 Welke Gegevens?

Tenzij uitdrukkelijk daarom wordt gevraagd, beperkt Vuurwerk Abcoude zich alleen tot de registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling, betaling en de communicatie met de consument. Vuurwerk Abcoude draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in art. 8 van de Wet Persoonsregistraties.

 Aflevering:

De gekochte en betaalde goederen kunnen worden afgehaald bij Vuurwerk Abcoude gedurende de officiële verkoopdagen. Per persoon mag er maximaal 25 kg aan vuurwerk worden afgehaald.

 Vuurwerk afsteekverbod

Wanneer er (ook nadat het vuurwerk al besteld is geworden) bekend is dat er een (plaatselijk) afsteekverbod komt (ook nadat u uw bestelling al gedaan heeft) geeft dit geen recht om de bestelling te annuleren. U dient de bestelling dan gewoon af te halen.

Regels met betrekking tot COVID-19 voor zover deze dan nog gelden, deze regels hebben voorrang op bovenstaande regels!

COVID-19 brengt onvoorspelbaarheden met zich mee en voor ons als winkel is het moeilijk hier rekening mee te houden. We hebben hiervoor een aantal regels opgesteld mochten deze ter sprake komen tijdens de vuurwerk verkoop periode. Wij beroepen ons hierop en rekenen op je begrip:

- We vragen je om niet eerder of later te komen dan het afgesproken afhaalblok.

- Indien er wordt besloten dat winkel dicht moet/ niet open mag i.v.m. Covid 19 bijvoorbeeld bij een landelijk afsteekverbod (zoals in 2020) gelden de volgende regels:

- Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden.

- Het dragen van een mondkapje in de winkel kan verplicht worden.

- U dient minimaal 1.5 meter afstand te houden van personeel en andere klanten.

- Afhalen in de winkel kan met maximaal één persoon per bestelling. Meerdere personen moeten buiten in de openlucht wachten.

 

De kortingsacties en gratis vuurwerk zijn alleen geldig tijdens de voorverkoop.
Acties zijn niet te combineren.
Aanbiedingen tellen niet mee voor de acties.
H
et is na het plaatsen van uw order niet meer mogelijk om te wisselen van (voorverkoop)actie. Let dus goed op wat u kiest!
Alle online orders dienen via iDeal  betaald te zijn.
U kunt ook een bestelling plaatsen in de winkel, deze dient u dan direct in de winkel te betalen. Let op! De actie mbt gratis artikelen geldt alleen voor ONLINE geplaatste bestellingen.
Minimale besteding voorverkoop is € 30,00, tenzij anders vermeld in de winkelwagen of op website.
H
eeft u een vuurwerk tegoedbon ontvangen, dan is deze enkel te verzilveren in de webshop.
Indien een product niet aanwezig is of niet leverbaar (leverancier) dan ontvangt u een vervangend soortgelijk product.
Voorverkoop prijzen gelden alleen in de voorverkoop.
Controleer uw bestelling goed vóór het verlaten van de winkel. Achteraf vervalt het recht van reclamatie.
Het is niet mogelijk om producten welke besteld zijn om te ruilen voor andere artikelen of geld terug te ontvangen.
Orders kunnen na betaling niet geannuleerd worden en er zal zodoende geen geld teruggegeven worden.
U dient zich te houden aan het afhaalblok wat u selecteert bij het bestellen.
Tijdens de verkoopdagen kan het assortiment afwijken van het assortiment in de voorverkoop.
Tijdens de verkoopdagen proberen wij onze voorraden op pijl te houden maar voor een aantal artikelen kan op=op gelden.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het onjuist gebruik van een artikel. Op elk artikel staat een gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften. Het is uw eigen verantwoordelijkheid deze door te nemen en na te leven. Daarnaast hebben we nog een veiligheidsinstructie op de website beschikbaar gesteld ook voor deze instructie geldt dat het uw eigen verantwoording is deze door te nemen en na te leven.
Indien een product niet voldoet aan de verwachtingen (m.a.w. het product gaat niet helemaal af) kunt u dit kenbaar maken aan ons. U dient dan met het product langs te komen bij ons waarna er samen naar een oplossing gezocht wordt. Deze garantie is alleen geldig op vuurwerkproducten en op producten die zowel aan het lont als het reservelont aangestoken zijn.

U kunt uw bestelling alleen afhalen met een uitgeprint afhaalbewijs en het na het tonen van het identiteitsbewijs.
Vuurwerk mag alleen zelf worden afgehaald door:
- Categorie 1 vuurwerk vanaf 12 jaar

- Categorie 2 vuurwerk vanaf 16 jaar of begeleiding volwassenen

- Categorie 3 vuurwerk vanaf 18 jaar of begeleiding volwassenen